Your browser does not support JavaScript!

證書發放

 

       1. 課程修畢後,下載學分學程證明書申請表

                        ↓

       2. 繳回申請表予學程行政人員,並檢附歷年成績單正本一份與各科目課程大綱(中+英)(含電子檔),進行結業審核

                        ↓

       3. 製證完成後,通知自取或代為郵寄 (如需郵寄,請務必附上A4以上大小之回郵信封)

 

**計算學分時,請以本網頁公告之課程表為準加以計算!!